27 marca 2022 / March 27th, 2022

Konkurs #WHYIRUNWARSAW?

Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Why I run Warsaw”, zwanego dalej Konkursem, jest firma Sport Club sp. z o.o.  z siedzibą w Szczecinie przy ulicy. Łukasińskiego 114 (71-215)  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m. Szczecin_Centrum, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249902, posługująca się numerem NIP 8522473374, Regon 320159000  zwana  dalej Organizatorem.

 • Na zlecenie Organizatora, Konkurs prowadzi Tailor Made PR S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór 21a m 13 (03-287), posługująca się numerem NIP NIP 524-26-99-302, Regon 142131054, zwana dalej „Agencją”.

1.3. Miejscem Konkursu jest terytorium Polski.

 

 1. OGÓLNE ZASADY KONKURSU

2.1. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

2.2.Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3 Fundatorem Nagród w Konkursie jest adidas Poland Sp. Z o.o.

2.4. Konkurs jest organizowany w okresie 01.04.2016 roku – 02.04.2016 roku.
2.5. Każdy Uczestnik Konkursu powinien wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Why I run Warsaw?”, wypełnieniu formularza konkursowego wręczanego przez sprzedawcę sklepu w momencie zakupu butów adidas objętych promocją w sklepie adidas EXPO Sport&Fitness Wiosna 2016 w okresie 01.04.2016 roku – 02.04.2016, w godzinach funkcjonowania sklepu.

Promocja obejmuje modele butów:

 • adidas supernova sequence boost 8 – 439,00 PLN
 • adidas ultra boost – 679,00 PLN
 • adidas supernova glide 8 – 439,00 PLN
 • adidas adizero adios 3 – 575,00 PLN
 • adidas adizero takumi sen 3 – 589,00 PLN
 • adidas revenge – 395,00 PLN
 • adidas response 2 – 355,00 PLN
 • adidas adizero boston 5 – 495,00 PLN
 • adidas response 2 techfit – 355,00 PLN
 • adidas pure boost X – 439,00 PLN

 

 

 

2.6.                  Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą odpowiedź na zadane pytanie konkursowe.

2.7.      Komisja Konkursowa przy wyborze najciekawszej odpowiedzi będzie kierować się następującymi kryteriami:

2.7.1. pomysłowością i inwencją twórczą uczestników;

2.7.2. niepowtarzalnością i oryginalnością odpowiedzi;

2.7.3. adekwatnością odpowiedzi w stosunku do tematu konkursu;

 

 1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

3.1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

3.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie zarejestrowanego konta klienta w sklepie www.runnersclub.pl. Klient, który nie posiada swojego konta w sklepie www.runnersclub.pl ma możliwość zarejestrowania nowego konta na stoisku konkursowym przed dokonaniem zakupu. Następnie Klient dokonując zakupu podaje sprzedawcy swój login lub e-mail podany podczas rejestracji. W toku realizacji zakupu konkursowego zarejestrowane konto Klienta zostaje powiązane z numerem rachunku zakupu obuwia, który będzie na dalszym etapie podstawą identyfikacji Uczestnika. Po dokonaniu zakupu obuwia określonego w pkt. 2.5. Klient otrzymuje wraz z rachunkiem zakupu, kupon konkursowy, w którym znajduje się miejsce na wykonanie zadania konkursowego oraz wpisany przez sprzedawcę numer rachunku. Klient wypełnia kupon konkursowy, a następnie w video boxie zlokalizowanym przy stoisku konkursowym zostaje wykonane przez fotografa zdjęcie zarejestrowanego Uczestnika, wraz z kuponem trzymanym w taki sposób, aby było widoczne na kuponie zadanie konkursowe. Po wykonaniu fotografii Uczestnik wrzuca kupon konkursowy do przygotowanej w tym celu urny i staje się Uczestnikiem konkursu.

3.4. W Konkursie biorą udział tylko prawidłowo wypełnione formularze konkursowe. Uczestnik ma obowiązek zachowania oryginału potwierdzenia zakupu produktów objętych promocją i udostępnienie jego kopii na żądanie Organizatorowi w przypadku wygranej w Konkursie.

3.5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest możliwe w dowolnym momencie w czasie trwania Konkursu.

3.6. Każdy z Uczestników może przesłać tyle zgłoszeń konkursowych, ile zakupił par butów objętych promocją w sklepie adidas EXPO Sport&Fitness Wiosna 2016 (paragraf 2, punkt 2.5), jednak może zdobyć maksymalnie jedną Nagrodę.

3.7. Zgłoszenia nieprawidłowe, tj. w szczególności zgłoszone po okresie trwania Konkursu, niepełne, nieczytelne, nie biorą udziału w Konkursie.

3.8. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane w formularzu elektronicznym udostępnionym w sklepie Organizatora:

3.8.1. imię i nazwisko

3.8.2. adres

3.8.3. numer telefonu kontaktowego

3.8.4. adres e-mail

3.8.5. numer paragonu będący dowodem zakupu butów

3.9. Uczestnicy zobowiązani są każdorazowo do niezwłocznego poinformowania Organizatora o zmianie adresu.

3.10. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza spełnianie warunków udziału w Konkursie, w szczególności wskazanych w pkt 3.1.

 

 1. ZADANIE KONKURSOWE

4.1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi w języku polskim na pytanie: „Why I run Warsaw?” podczas zakupu butów objętych promocją w sklepie adidas EXPO Sport&Fitness Wiosna 2016 w okresie 01.04.2016 roku – 02.04.2016  oraz wypełnieniu formularza konkursowego.

4.2. Uczestnicy wypełniony formularz konkursowy wrzucają do przygotowanej w tym celu urny konkursowej umiejscowionej w sklepie adidas EXPO Sport&Fitness Wiosna 2016.

 

 

 1. KOMISJA KONKURSOWA

5.1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wyłania także zwycięzców Konkursu.

5.2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

5.2.1. Przedstawiciel Organizatora

5.2.2. Przedstawiciel Fundatora nagrody

5.2.3. Przedstawiciel Agencji

5.2.4. Przedstawiciel Agencji

 

 

 1. NAGRODY

6.1. Nagrodą w Konkursie jest wyjazd na największy na świecie półmaraton, który odbędzie się w Goteborgu w Szwecji  w dniu 21.05.2016.

6.2 Przez „wyjazd” rozumie się:

6.2.1 zapewnienie biletu lotniczego w obie strony (wylot z Warszawy 20.05.2016, powrót do Warszawy 22.05.2016)

6.2.2. zapewnienie podstawowego ubezpieczenia

6.2.3. zapewnienie pakietu startowego wraz z pakietem adidas

6.2.4. zapewnienie noclegu w hotelu, wyżywienia i transportu w miejscu pobytu.
6.3. Wydanie Nagrody każdorazowo uzależnione jest od popisania przez Uczestnika protokołu zdawczo odbiorczego nagrody.

6.4. Wartość Nagrody wynosi 7 750 zł netto (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł netto).

6.5. W Konkursie przewidziano 2 Nagrody.

6.6. Fundator nagrody przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody dla każdego zwycięzcy. Nagroda dodatkowa nie będzie wypłacona Zwycięzcy Konkursu, zostanie ona potrącona tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego przez fundatora jako płatnika podatku dochodowego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. PRZYZNANIE NAGRODY

7.1. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu w terminie do 8 kwietnia 2016.
7.2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 2 Uczestników, którzy najlepiej wykonali zadanie konkursowe.
7.3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych rozwiązań zadania konkursowego.
7.4. W terminie do 12 kwietnia 2016 zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną na adres podany przy zgłoszeniu udziału w Konkursie lub telefonicznie.

 • Uczestnik ma obowiązek tą samą drogą potwierdzić, że otrzymał informację o wygranej i przesłać dane niezbędne do przekazania nagrody w ciągu 2 dni od daty wysłania informacji przez Agencję.

7.6. Nagroda zostanie wręczona w terminie do wyjazdu do Szwecji, czyli 20.05.2016.

7.7. W przypadku, gdy dostarczenie Nagrody w terminie określonym w Regulaminie jest niemożliwe z powodu okoliczności nie leżących po stronie Organizatora, przekazanie Nagrody nie może nastąpić w innym terminie i nagroda przepada.

7.8. Przekazanie przez Uczestnika danych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dostarczenie Nagrody powoduje przepadnięcie Nagrody.

7.9. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
7.10. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
7.11. Nagrodzony uczestnik może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda bądź świadczenie ze strony Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową w taki sposób jak zwycięzca, który zrzekł się Nagrody.

7.12. Decyzja Organizatora o przyznaniu Nagrody jest ostateczna i niezaskarżalna.
7.13. Zwycięzca Konkursu potwierdza odbiór Nagrody przez podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego nagrody.

7.14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu dostarczenia Nagrody w dowolnym momencie.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Uczestnicy przesyłając swoje dane Organizatorowi wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu organizacji Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą Uczestnika z udziału w Konkursie.

8.2. Z wyjątkiem wykorzystania w celu wskazanym powyżej, dane Zwycięzców Konkursu nie będą przechowywane, ani w jakikolwiek sposób przetwarzane przez Organizatora.
8.3. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być przesyłane na piśmie na adres Agencji, nie później niż w terminie 7 dni od wyłonienia zwycięzców Konkursu.

9.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

9.3. Pisemna reklamacja musi zawierać dane Uczestnika składającego reklamację tj. w szczególności imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu a także opis i uzasadnienie reklamacji.

9.4. Organizator dołoży starań, aby rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.
9.5. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie dokonane na piśmie na adres wskazany w reklamacji.

9.6. Decyzja Organizatora dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i niezaskarżalna.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

10.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to w jego ocenie znacząco na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10.3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do pozbawienia Uczestnika całości lub części uprawnień przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w Konkursie, w tym do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

10.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci teleinformatycznych, za pośrednictwem których Uczestnicy komunikują się z Organizatorem.
10.5. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości Nagrody.

10.6. Wszelkie spory wynikające w związku z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

10.7. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjne lub reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

10.8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.